Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden La Vitrine de Caroline

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid 
 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van La Vitrine de Caroline zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij La Vitrine de Caroline zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van La Vitrine de Caroline zijn vrijblijvend en La Vitrine de Caroline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door La Vitrine de Caroline. La Vitrine de Caroline is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt La Vitrine de Caroline dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief BTW, aangezien op de aangeboden producten de margeregeling m.b.t. gebruikte goederen, kunstvoorwerpen of voorwerpen voor verzamelingen of antiek ​van toepassing is.
 

3.2 Voor transport, inclusief verzekering, brengen wij binnen Nederland voor pakketten tot 30 kilo €7.75 in rekening. La Vitrine de Caroline verstuurd standaard verzekerd en aangetekend. Voor Europa en de rest van de wereld brengen wij tarieven in rekening aangepast aan het gewicht van de zending.
3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling kan geschieden door middel van iDeal, credit card, Apple Pay en PayPal, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Ook kunt u kiezen voor vooraf overmaken van het bedrag. Indien u hiervoor kiest behouden wij het recht om de order te annuleren indien wij het bedrag niet na drie werkdagen nadat de order is geplaatst hebben ontvangen.

3.4  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 4. Levering
4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons heeft kenbaar gemaakt. Bij in ontvangstneming tekent u voor ontvangst van het pakket.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 6. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
6.1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
6.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
7.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
7.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
7.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 8.  Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
8.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
8.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van La Vitrine de Caroline voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. La Vitrine de Caroline is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 La Vitrine de Caroline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van La Vitrine de Caroline. 
6.3 Iedere aansprakelijkheid van La Vitrine de Caroline jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan La Vitrine de Caroline verschuldigd is.
6.4 Voor vertragingen, beschadigingen tijdens verzending, en het niet behoorlijk overkomen van bestellingen is La Vitrine de Caroline niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van La Vitrine de Caroline. Voor het misverstaan van mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en La Vitrine de Caroline, is La Vitrine de Caroline niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van La Vitrine de Caroline.

Artikel 10. Overmacht
7.1 La Vitrine de Caroline heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat La Vitrine de Caroline gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan La Vitrine de Caroline kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 12.  Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

SPAARPROGRAMMA / LOYALTY PROGRAM

NIEUW! Vaste klanten sparen nu automatisch voor korting. Lees hierover op de pagina Klantenservice, subpagina Spaarprogramma.

NEW! La Vitrine de Caroline's loyalty program. Read more on the page Customer service, sub page Loyalty program.

 

© 2016 - 2024 La Vitrine de Caroline | sitemap | rss